noves mesures durant lestat dalarma

UFEC i FCBQ a tots els clubs i departaments territorials

Noves Mesures durant l'Estat d'Alarma
Noves Mesures durant l'Estat d'Alarma
(3/18/2020 2:08:00 PM)
UFEC i FCBQ a tots els clubs i departaments territorials

A TOTS ELS CLUBS AFILIATS DE L'FCBQ

 

Com a continuació al nostre comunicat del dia d'avui que consta al peu de la present, i en correlació amb l'enviat el passat 11/03, us comuniquem que d'acord amb el  Reial Decret 463/2020:

 

1) Queda suspesa l’apertura al públic de local on es desenvolupin activitats esportives i lleure. 

2) qualsevol incompliment de les mesures governamentals indicades es poden entendre com a negligència, i per tant, l’ocurrència d’accidents amb negligència quedarien directament exclosos de la cobertura de la pòlissa esportiva contractada.

 

Per tant, la responsabilitat final serà de cada federat o federada que incompleixi les mesures establertes en la declaració de l’estat d’alarma.

A TOTS ELS DEPARTAMENTS I REPRESENTACIONS TERRITORIALS DE L'FCBQ

 

?Us transcrivim comunicat rebut de la UFEC, referent a l'assegurança esportiva.

 

“Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a tot el territori nacional per una durada de quinze dies naturals, 

 

UNIFEDESPORT informa, respecte a les assegurances contractades, i especialment a les d’accident esportiu i responsabilitat civil dels federats i federades que:

 

- La limitació de la llibertat de circulació de les persones a només adquisició d’aliments, productes farmacèutics i primera necessitat, assistència a centres sanitaris, desplaçament a lloc de treball, assistència a persones que ho necessitin o causa de força major; exclou directament la pràctica d’activitat esportiva.

 

- Queda suspesa l’apertura al públic de local on es desenvolupin activitats esportives i lleure.

 

ANNEX Relació d’equipaments i activitats l’apertura al públic de les quals queda suspesa:

 

o Equipaments Esportius:

 

? Locals o recintes tancats:  ? Camps de futbol, rugbi, beisbol i assimilables.  ? Camps/pistes de bàsquet, handbol, voleibol i assimilables.  ? Camps de tir al plat, de colomí i assimilables. ? Galeries de tir. ? Pistes de tennis o assimilables. ? Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, hoquei sobre patins i assimilables.  ? Piscines. ? Locals de boxa, lluita, judo i assimilables.  ? Circuïts permanents de motocicletes, automòbils i assimilables.  ? Velòdroms  ? Hipòdroms, canòdroms i assimilables..  ? Frontons, trinquet, pistes d’esquaix i assimilables.  ? Poliesportius.  ? Boleres i assimilables. ? Salons de billar i assimilables ? Gimnasos ? Pistes d’Atletisme ? Estadis ? Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables al que s’ha esmentat.

 

o Espais oberts i vies públiques:

 

? Recorreguts de curses pedestres ? Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i assimilables ? Recorreguts de trial i assimilables. ? Proves i exhibicions nàutiques ? Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables al que s’ha esmentat.

 

Qualsevol incompliment de les mesures governamentals indicades es poden entendre com a negligència, i per tant, l’ocurrència d’accidents amb negligència quedarien directament exclosos de la cobertura de la pòlissa. 

 

Per tant, la responsabilitat final serà de cada federat o federada que incompleixi les mesures establertes en la declaració de l’estat d’alarma.

 

Tots aquells expedients en tràmit, seguiran el seu curs, tenint en compte que evidentment es poden veure afectats en la gestió, per la situació crítica de la sanitat privada i pública en aquests moments.

 

Seguim a la vostra disposició per qualsevol tràmit, incidències i dubtes que us calgui resoldre. “LIMA-HORTA BÀSQUET

Categories
Lima-Horta Bàsquet
Tel. 650 33 85 66
info@limahortabasquet.com
Barcelona
SEGUEIX-NOS